Jassim Al Hosani

Senior Advisor, Anwar Gargash Diplomatic Academy

Jassim Al Hosani is a senior advisor at the Anwar Gargash Diplomatic Academy.