H.E. Shaikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa

Ambassador of Bahrain to the U.S.

H.E. Shaikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa is the ambassador of Bahrain to the United States.